Przypominamy, że ZABRONIONE jest spacerowanie po stoku i  podchodzenie do góry. Do nauki jazdy na nartach jest przygotowana "ośla łączka" przy Barze Jaś. 

Komentarz FIS ( International Ski Federation): " Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady  butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten, kto je pozostawił. " 
Dzieci i młodzież do lat 16 przebywające na stoku, placu zabaw dla dzieci i małym stoku do nauki jazdy obowiązują kaski ochronne.
Przypominamy, że ZABRONIONE jest spacerowanie po stoku i  podchodzenie do góry. 
Stok narciarski oraz ośla łączka do nauki jazdy służą tylko i wyłącznie do jazdy na nartach i deskach snowboardowych. Zabroniona jest jazda na sankach,workach, jabłuszkach itd. zarówno po głównym stoku, jak i po oślej łączce( niezależnie od tego, czy wyciąg jest czynny czy nie). Bardzo prosimy dostosować się do naszej prośby. Puszczanie dzieci na sankach pomiędzy narciarzy  zagraża bezpieczeństwu zarówno dziecka na sankach jak i dziecka uczącego się jeździć na nartach !  Do zabaw dla dzieci jest przygotowany tor pontonowy oraz karuzela.

 • Wyciągi Narciarskie Pod Dziedzicem w Gogołowie
 • Regulamin korzystania z wyciągów
 • Regulamin narciarski FIS
WYCIAGI CZYNNE CODZIENNIE OD 9.00 DO 20.00 .
Stok jest oświetlony, naśnieżany i ratrakowany.
Dwa wyciągi talerzykowe o długości 500 metrów. Trasa zjazdowa 600- 700 metrów. Przepustowość 670 osób na godz. każdy.
Wyciąg z niskim prowadzeniem liny o długości 180 m, trasa zjazdowa 200-300 metrów.
Kolejka linowa dla dzieci, przy górnej stacji wyciągów z trasą zjazdową dla małych i większych uczących się narciarzy :)
Trasa do zjazdu pontonami ( tubing) i karuzela z pontonami, przy górnej stacji wyciągów.
Tramwaj śnieżny Sherpa z trasą przejazdu od kasy przy dolnej stacji wyciagów, poprzez trasę wyciągu z niskim prowadzeniem liny, do górnej stacji wyciągu.
REGULAMIN korzystania z Wyciągów Narciarskich "POD DZIEDZICEM" w Gogołowie
§ 1 
Postanowienia ogólne 
Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim - Wyciągi Narciarskie "POD DZIEDZICEM " w Gogołowie jest Spółka Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
§ 2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011r. 
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241).
regulaminie FIS - dokumencie opracowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS - Fédération Internationale de Ski) określającym zasady bezpieczeństwa jazdy na nartach i desce snowboardowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
karnecie - uważa się przez to ważną kartę magnetyczną uprawniającą jej posiadacza do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego. 
osobie uprawiającej narciarstwo lub snowboarding - osobę poruszającą się po śniegu na nartach lub desce snowboardowej na zorganizowanym terenie narciarskim.
osobie trzeciej - osobę korzystającą ze zorganizowanego terenu narciarskiego w celu niezwiązanym z jazdą na nartach lub snowboardzie.
narciarskiej trasie zjazdowej - rozumie się przez to tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, zapewniające istnienie wolnej przestrzeni do zjazdu, odpowiedniej do stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej i zdolności przewozowej urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których się znajdują.
zorganizowanym terenie narciarskim - rozumie się przez to ogólnie udostępnione i odpowiednio naśnieżone lub z odpowiednio przygotowanym sztucznym podłożem, oznaczone i zabezpieczone tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, znajdujące się przy urządzeniach transportu linowego przeznaczonego do transportu osób, 
zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim - rozumie się przez to Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o. Twierdza 66, 38-130 Frysztak zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144512, NIP: 819-10-00-244, Regon: 690297942.
mapie poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego – oznaczenie graficzne przebiegu, udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
wypadku - rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub zachorowanie, którego następstwem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby przebywającej w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich.
ratownictwie narciarskim - rozumie się przez to organizowanie i udzielanie pomocy przez ratownika narciarskiego osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na zorganizowanych terenach narciarskich.
§ 3
Zasady ogólne korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego
Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu FIS Regulaminu oraz posiadanie ważnego karnetu.
Stok narciarski służy tylko i wyłącznie do jazdy na nartach i deskach snowboardowych. Zabroniona jest jazda na sankach po stoku oraz spacerowanie po stoku.
Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba. Zabronione jest przekazywanie karnetu osobom trzecim.
Pracownicy obsługi mają prawo kontroli przestrzegania zasad korzystania z karnetów.
Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji pełniących służbę na stoku.
Korzystanie z wyciągów odbywa się według kolejności zgłoszenia się osoby uprawiającej narciarstwo lub snowboarding lub osoby trzeciej. Poza kolejnością mogą korzystać z wyciągów wyłącznie pracownicy obsługi wyciągów, dyżurujący ratownicy narciarscy i funkcjonariusze policji.
Za szkody zaistniałe na zorganizowanym terenie narciarskim poza godzinami jego otwarcia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminu FIS zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim nie ponosi odpowiedzialności. 
§ 4
Godziny otwarcia
Korzystanie ze zorganizowanego terenu narciarskiego, możliwe jest wyłącznie w godzinach jego otwarcia.Zorganizowany teren narciarski jest czynny codziennie od godz. 9.00 do 20.00z tym, że zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim może ustalić inne godziny otwarcia poszczególnych narciarskich tras zjazdowych, względnie dokonywać zamknięcia tras z przyczyn technicznych. Przerwy techniczne podawane są na bieżąco do wiadomości osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding i osób trzecich.Teren narciarski jest wyposażony w sztuczne oświetlenie od godz. 16 00 
W wyznaczonych godzinach, w których czynny jest zorganizowany teren narciarski, zabronione jest poruszanie się po nartostradach, narciarskich trasach zjazdowych, pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań, sanek, skibobów, trajek jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach z pomocą fok. 
§ 5
Zasady korzystania z narciarskich tras zjazdowych
Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding a także osoby trzecie korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z mapy poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego;
użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób;
ułatwienia przejazdu ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
Małoletni uprawiający narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób niespełniających tego warunku.
Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
§ 6
Korzystanie z wyciągu talerzykowego
Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding.
Wstęp na teren wyciągu odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.
Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę.
Pobranie uchwytów wyciągów odbywa się kiedy zezwoli na to pracownik obsługi wyciągu.
Do każdego uchwytu może wczepiać się wyłącznie jedna osoba.
Podczas wyjazdu w górę wyciągiem narty należy prowadzić po śladzie. Zbaczanie ze śladu i wyjeżdżanie poza ślad jest zabronione.
W razie upadku w trakcie wyjazdu wyciągiem , należy natychmiast wypuścić uchwyt i opuścić tor jazdy wyciągu.
W przypadku zatrzymania wyciągu , nie należy samowolnie wyczepiać się, lecz czekać na jego ponowne uruchomienie względnie na inne zalecenia pracownika obsługi wyciągu.
W czasie jazdy wyciągiem zabrania się: wychylania, kołysania, zajmowania pozycji siedzącej, zjeżdżania lub podchodzenia na nartach po torze wyciągu , palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
Zabronione jest wczepianie się do uchwytów wyciągów poza dolnym peronem i wyczepianie przed górnym peronem wyciągu
Zabrania się chodzenia po torze wyciągu .
Zabrania się przewożenia małoletnich na rękach przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
Zabroniony jest przewóz zwierząt.
Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy wyczepić się z orczyka i szybko opuścić peron.
§ 7
Plac zabaw dla dzieci i stok do nauki jazdy
Dzieci przebywające na placu zabaw pozostają cały czas pod opieką rodziców lub opiekunów. Kazde dziecko do lat 16 korzystające z placu zabaw lub wyciąu do nauki jazdy obowiązuje posiadanie kasku ochronnego. Za brak kasku odpowiedzialność ponoszą rodzice.
§ 8
Obsługa techniczna
Podczas przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi trasy będą czasowo zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego. 
Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim zastrzega możliwość okresowego zamykana całości lub części narciarskiej trasy zjazdowej w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione. 
§ 9
Działalność gospodarcza i reklamowa
Szkolenia narciarskie, ustawianie na narciarskiej trasie zjazdowej , umieszczanie reklam, ulotek lub inna działalność gospodarcza na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego jest dozwolona wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.
§ 10
Zgłaszanie wypadków i odpowiedzialność zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim
Wszelkie zaistniałe wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane pracownikowi obsługi zorganizowanego terenu narciarskiego względnie telefonicznie bezpośrednio ratownikowi narciarskiemu pełniącemu dyżur pod numerem telefonu 601 861 444 
Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding oraz osób trzecich - powstałych w związku z korzystaniem ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest powiadomienie o zdarzeniu zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim oraz spisanie stosownego protokołu. 
§ 11
Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna przed kasami biletowymi, bramkami wejściowymi na wyciągi oraz na stronie internetowej www.gogolow-narty.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
Zarzad EB Frysztak Sp. z o.o.

Kodeks FIS jest zbiorem reguł obowiązujących na stokach całego świata, zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy.
1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody. 
Komentarz FIS :Narciarz odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu, który używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych ( płyty karwingowe lub do wyczynu).

2. Panowanie nad szybkością
Narciarz musi zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody. 

Komentarz FIS : Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości, niezapanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz obowiązany jest porusza się tak aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności jakie posiada. Narciarz obowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy, lub zmniejszenia widoczności z powodu warunków pogodowych lub załamania stoku.

3. Wybór kierunku jazdy
Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku. 

Komentarz FIS : Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduje się „przed” lub „niżej”. Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.

4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego. 

Komentarz FIS : Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania stojących na stoku.

5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy
Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
Komentarze FIS : Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem bezpieczeństwa pełne sprawdzenie czy włączenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w ruch korzysta się z pierwszeństwa przyznanego 3 reguł FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu– w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr „w poprzek lub pod prąd” nurtu ruchu musi tak się zachować, aby osoby poruszające się _ w dół stoku nie były zagrożone.

6. Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.

Komentarz FIS : Z wyjątkiem szerokich stokowych zatrzymywanie się powinno następowana skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywać w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.

7. Podchodzenie
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą w dół. 

Komentarz FIS : Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady _butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.

8. Stosowanie się do znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach. 

Komentarz FIS : Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami ( od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM I CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach, czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się _ do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.

9. Wypadki
W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy. 

Komentarz FIS : Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polega na udzieleniu tzw. Pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu ( oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe ustawodawstwa karne wszystkich państw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz że państwa, które tego jeszcze nie uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia do swych ustaw.

10. Stwierdzenie tożsamości
Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe. 

Komentarz FIS : Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą _dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.
Polska wersja językowa : © SITN PZN Kraków 2002

 

Regulamin narciarski FIS

 1. Jedziemy tak, by nikomu nie zagrażać i nie przeszkadzać.
 2. Zawsze należy panować nad szybkością jazdy i dostosowywać ją do trasy, umiejętności i warunków atmosferycznych.
 3. Narciarz powinien wybierać taki tor jazdy, aby nie zagrażał innemu narciarzowi poruszającemu się na tej samej trasie.
 4. Wyprzedzać możemy z lewej albo z prawej strony, z góry albo z boku, ale zawsze narciarzowi, który jedzie przed nami, musimy dać pierwszeństwo przejazdu i zachować odpowiedni odstęp w czasie wyprzedzania.
 5. Narciarz ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy włączaniu się do ruchu i przy przekraczaniu nartostrady.
 6. Należy unikać pozostawiania na miejscach słabo widocznych, np. za garbem, tuż za zakrętem. Po wywrotce należy jak najszybciej opuścić tor jazdy, zejść na pobocze trasy.
 7. Zakazane jest podchodzenie po trasie narciarskiej.
 8. Każdy narciarz powinien respektować wszelkie znaki na trasie. Mają one takie samo znaczenie jak znaki drogowe i tak samo obowiązują.
 9. W przypadku spostrzeżenia wypadku każdy narciarz jest zobowiązany do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Miejsce wypadku należy jak najszybciej oznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć.
 10. Każdy narciarz biorący udział w kolizji jest zobowiązany do podania swoich personaliów i wylegitymowania się.
 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania wyłącznie po wyznaczonych trasach narciarskich.
 12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne oznaczenia np. trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające (białe strzałki na niebieskim tle) i inne.
 13. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
 14. Podczas korzystania z wyciągów narciarskich, wszyscy narciarze obowiązani są przestrzegać regulaminów korzystania z urządzeń wyciągowych oraz stosować się do zaleceń obsługi.
 15. Kto naruszając reguły niniejszego regulaminu spowoduje wypadek , za jego skutki może ponieść odpowiedzialność karną i cywilną. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę przy orzekaniu winy 

Kamery online

Podążaj za nami

Nasz adres

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
Twierdza 66, 38-130 Frysztak


Adres e-mail

elementybudowlane@interia.pl


Telefon/fax

(017) 27 77 909
(informacja w godz. 7.00 - 15.00 od pon. do pt.)

Mapa